Znak towarowy i prawo autorskie

Z całą pewnością można stwierdzić, że znak towarowy i prawo autorskie są ze sobą w bezpośredni sposób powiązane. Za znak towarowy uznawane jest każde oznaczenie, które odróżnia towar jednego przedsiębiorcy od towaru sprzedawanego przez drugiego przedsiębiorcę. Musi być to także możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, który umożliwia ustalenie jednoznacznego przedmiotu, który objęty jest tymże znakiem. Znak towarowy może przybierać różnego rodzaju formy. Wśród nich można wyróżnić wyraz, grafikę, rysunek, kompozycję kolorystyczną, ornament, forma przestrzenna, a nawet melodia lub inny charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Znak towarowy nazywany jest również „znakiem handlowym”, „znakiem firmowym”, „firmową nazwą” lub „logo”.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy powinien być wcześniej zarejestrowany w urzędzie do spraw własności przemysłowej. Tylko taka rejestracja zapewnia mu ochronę prawną. W Polsce rejestracji znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, który ma siedzibę w Warszawie. Taki patent nadawany jest na okres dziesięciu lat, jednak w razie potrzeby możliwe jest przedłużenie tego czasu na kolejne okresy.

Jak działa ochrona patentowa?

Ochrona patentowa działa tylko w stosunku do konkretnych towarów i usług, które zostały wskazane w zgłoszeniu patentowym. Prawo ochronne daje możliwość przedsiębiorcy do wyłącznego korzystania z danego znaku towarowego w sposób zawodowy lub zarobkowy. Natomiast prawo autorskie uznawane jest za jedną z dyscyplin prawa cywilnego i jest to zespół norm prawnych, które wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Za prawo autorskie uznaje się również całokształt praw, które przysługują autorowi wykonanego przez niego utworu. Upoważniają go one do całkowitego rozporządzania danym utworem oraz czerpania z niego wyłącznych korzyści finansowych. Polski ustawodawca definiuje, iż głównym przedmiotem prawa autorskiego jest każdorazowy objaw działalności twórczej autora, który posiada indywidualny charakter. Ustalony jest on w jakiejś postaci.

Prawo autorskie przysługuje niezależnie od wartości, przeznaczenia, a także sposobów wyrażenia danego utworu. Działa ono również automatycznie z mocy prawa. Ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą powstania utworu i jego ustalenia. Nie są konieczne do spełnienia żadne normy prawne, które gwarantowałyby istnienie prawa autorskiego co do powstałego utworu. Dodatkowo utwór nie musi być dokończony, aby mógł podlegać prawom autorskim. Prawo autorskie w Polsce określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Redakcja myvisions.pl