Prawne aspekty marketingu

0
127

Prawne aspekty marketingu są dość szerokim zagadnieniem. W polskim ustawodawstwie pojęcie marketingu nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Jednakże marketing można rozumieć jako pewnego rodzaju planowanie oraz realizowanie koncepcji, a także produktów, cen, promocji. Marketing obejmuje także dystrybucję pomysłów, usług i produktów. Realizowane jest to w celu wywołania satysfakcji zadowalającej obie strony – producentów usług i towarów oraz ich nabywców.

Ustawy regulujące marketing

W Polsce istnieje szereg ustaw, które regulują szeroko pojęte działania marketingowe. Wśród nich można wymienić Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawę Prawo własności przemysłowej. Jednakże za podstawowy dokument regulujący prawne aspekty marketingu uważana jest Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Powinna ona chronić zarówno konkurencję na rynku, jak i prawa konsumentów oraz interesy przedsiębiorców. Zadania wynikające z tejże ustawy realizowane są przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w skrócie UOKiK. Ma on możliwość wydawania decyzji, która mówi, że dana praktyka marketingowa może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. W takim przypadku praktyka ta jest zakazywana do stosowania przez Prezesa UOKiK i nie ma możliwości jej kontynuowania. Prezes może nałożyć również karę finansową w przypadku, gdy uzna to za stosowne.

Gdzie znajdziemy dokładne przepisy prawne?

Dokładniejsze przepisy dotyczące tego tematu zawarte są w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Za praktyki rynkowe są uznane przez ustawę różnego rodzaju działania lub zaniechania danego przedsiębiorcy, jego wszelkie sposoby funkcjonowania, a także oświadczenia oraz informacje handlowe, które są to działaniami reklamowymi i marketingowymi. Jeżeli praktyka prowadzona przez przedsiębiorce jest sprzeczna z dobrymi obyczajami społecznymi to uznawana jest za nieuczciwą w stosunku do konsumenta. W ten sposób zniekształca ona podstawowe zachowania rynkowe konsumenta na rynku towarów i usług. Dzieje się to niezależnie czy konsument jest przed zawarciem danej umowy, w trakcie jej zawierania czy już po zawarciu. Przede wszystkim nieuczciwe praktyki to takie, które wprowadzają klienta w błąd co do intencji przedsiębiorstwa lub używają agresywnych technik nacisku. Zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą działania takie są zabronione w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here