Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

0
72

Niewypłacalność jest, w sporym uproszczeniu, utratą zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Szczegółową definicję tego pojęcia określa art. 11 Prawa upadłościowego. Jak zweryfikować wypłacalność potencjalnego kontrahenta przed nawiązaniem współpracy? Pod-powiadamy.

Zgodnie z art. 11 Prawa upadłościowego:

  • Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
  • Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.
  • Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Mówiąc prościej, niewypłacalność to utrata zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej rozumie się ją także jako stan (musi trwać co najmniej 24 miesiące), w którym zobowiązania finansowe są wyższe niż majątek płatnika. Nawet jeśli przedsiębiorca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania finansowe. Efektem niewypłacalności jest brak możliwości regulowania swoich zobowiązań, a konsekwencją takiego stanu rzeczy najczęściej bywa ogłoszenie upadłości.

Jak zweryfikować wypłacalność potencjalnego kontrahenta?

Nawiązanie współpracy z niewypłacalnym kontrahentem (lub kontrahentem będącym na skraju niewypłacalności) to dla przedsiębiorcy ogromne ryzyko. Przedłużające się, regularne opóźnienia w płatnościach mogą potężnie zatrząść stabilną pozycją na rynku, zaburzyć płynność finansową i pogorszyć pozytywny, budowany przez lata wizerunek. Aby uniknąć takiego scenariusza, przed nawiązaniem współpracy warto dogłębnie zweryfikować wypłacalność potencjalnego kontrahenta. Wdrażając w życie ten pozytywny nawyk, otoczysz swoją firmę troską i znacząco zmniejszysz ryzyko błędnych decyzji.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy weryfikowali dane potencjalnych klientów w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. RDN był państwową instytucją prowadząca bazę podmiotów, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań bądź są niewypłacalne. Jego głównym celem było uwiarygodnienie obrotu gospodarczego i zabezpieczenie firm, przedsiębiorców i obywateli przed nieuczciwymi i niewypłacalnymi osobami. Niestety na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398) z dniem 1 lutego 2019 r. rejestr RDN zlikwidowano.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Skutecznym sposobem na sprawdzenie wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta może być także wygenerowanie Raportu BIG na jego temat. Raport BIG to dokument z bazy Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor. BIG InfoMonitor, działając na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tzw. Ustawa o BIG), przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Jako jedyny BIG w Polsce udostępnia również dane pochodzące z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich.

Jakie informacje zawiera Raport BIG o przedsiębiorcy?

  • W raporcie o przedsiębiorcy znajdziesz pozytywne i negatywne informacje gospodarcze, czyli: dane na temat długów oraz terminowo spłaconych zobowiązań. Dokument zawiera także:
  • informacje na temat wysokości długu/spłaconego zobowiązania,
  • dane wierzyciela (jeśli ich nie zastrzegł).

W ofercie abonamentowej dostępny jest raport o przedsiębiorcy uzupełniony danymi z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich. Aby przeanalizować takie dane, musisz jednak dysponować pisemnym upoważnieniem sprawdzanego podmiotu.

Analizując dane zawarte w Raporcie BIG, zyskasz kompleksowy obraz wiarygodności płatniczej potencjalnego kontrahenta. Będziesz mógł więc podejmować odpowiedzialne, przemyślane decyzje oparte na konkretnych argumentach. A to z pewnością przełoży się na zmniejszenie opóźnień płatniczych i poprawę kondycji twojego biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here