Sprzedaż wierzytelności – sposób na odzyskanie należnych wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to jeden ze skutecznych sposobów na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela i zachowanie przez niego płynności finansowej. Nie wymaga ona zgody dłużnika, który o cesji powinien zostać jedynie poinformowany. 

Co to jest sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to potoczna nazwa cesji wierzytelności, nazywanej też jej przelewem. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której wierzyciel przenosi wierzytelności na osobę trzecią, która staje się nowym wierzycielem. Stronami tej umowy są:

  • cedent, czyli dotychczasowy wierzyciel,
  • cesjonariusz, czyli nabywca wierzytelności.

Nie jest nią zatem dłużnik, który nie musi także wyrażać zgody na sprzedaż wierzytelności, chyba że takie zastrzeżenie poczyniono w umowie lub wynika to z właściwości zobowiązania. Warto jednak zaznaczyć, że dłużnika należy o cesji poinformować. W jakim celu? Po to, aby wiedział komu ma spłacać dług. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie spełniony, to uregulowanie zobowiązań do rąk dotychczasowego wierzyciela, wywiera skutek także w stosunku do nowego wierzyciela.

Cesja może przyjąć formę umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub każdej innej, w której nastąpi przeniesienie własności. Ustawodawca nie zastrzegł bowiem dla umowy cesji żadnej formy szczególnej. Przepisy szczególne ustawy lub ustalenia stron mogą jednak wprowadzić wyjątek i określać formę umowy. Warto także zaznaczyć, że jeżeli wierzytelność została stwierdzona pismem, cesji powinna być także pismem stwierdzona.

Przedmiot cesji wierzytelności

Przedmiotem cesji wierzytelności mogą być niemal wszystkie zobowiązania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy możliwość sprzedaży wierzytelności wykluczona jest szczególnym przepisem ustawy, umową lub właściwościami zobowiązania. 

Przedmiotem sprzedaży wierzytelności nie mogą być długi związane z dokumentami na okaziciela lub zbywalne przez indos. Można ponadto dokonać cesji wierzytelności wymagalnych, czyli tych, których termin zapłaty już minął, jak i niewymagalnych, czyli takich, których termin płatności jeszcze nie został przekroczony.

Cesja wierzytelności – skutki

Jakie skutki wywiera cesja? Dzięki sprzedaży wierzytelności wierzyciel może szybko poprawić swoją płynność finansową i zachować dobre relacje z kontrahentami. Nie musi on bowiem czekać na spłatę długu przez dłużnika, ale uzyskuje środki finansowe od cesjonariusza. Kto może nim być? W praktyce są to na ogół firmy windykacyjne, które oferują swoim klientom usługę zakupu wierzytelności. Podpisanie umowy poprzedza wycena zobowiązania, analiza dokumentów, ocena sytuacji finansowej dłużnika i ryzyka związanego z możliwością odzyskania od niego długów. Kolejny krok to przedstawienie propozycji wierzycielowi i dopiero po ich zatwierdzeniu sporządzana i podpisywana jest umowa cesji.

Więcej informacji w serwisie Subra.pl.

Materiał zewnętrzny

Redakcja myvisions.pl