Postępowanie gospodarcze

Postępowanie gospodarcze jest zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Istnieje szereg przepisów związanych z postępowaniem w sprawach gospodarczych. Obowiązująca od 7 listopada 2019 r. nowelizacja przepisów ma zastosowanie do spraw, które zostały wszczęte od dnia wejścia przepisów w życie.

Co mają na celu takie rozwiązania?

Głównym celem wprowadzanych przez ustawodawcę zmian jest zmniejszenie ilości czasu rozpoznawania przez sądy spraw, które zostały wniesione przez przedsiębiorców. Działania te mają nastąpić w wyniku wprowadzenia szeregu zmian, wśród których można wyróżnić między innymi fakt, że w toku prowadzenia postępowania gospodarczego nie będzie możliwe wniesienie powództwa wzajemnego, a wszelkie twierdzenia i dowody należy wprowadzać do postępowania w ściśle określonych terminach na początku całego procesu, gdyż później nie będzie takiej możliwości. Również zostanie ograniczona możliwość powoływania w toku śledztwa świadków oraz nie będzie możliwości poprawiania błędów związanych z określeniem stron postępowania. Sprawy w postępowaniu gospodarczym mogą mieć różnorodny charakter. Wśród nich można wymienić między innymi wszelkie sprawy, które wynikają ze stosunków cywilnych pomiędzy dwoma przedsiębiorcami i dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej, sprawy, które wynikają ze stosunku spółki i dotyczą określonych roszczeń. Są to także sprawy skierowane przeciwko przedsiębiorcom za szeroko pojęte naruszanie środowiska naturalnego oraz o przywrócenie go do pierwotnego stanu, sprawy z umów o roboty budowlane, sprawy z umów leasingu. Prowadzone są także procesy przeciwko osobom, które w bezpośredni lub pośredni sposób odpowiadają za dług danego przedsiębiorcy oraz sprawy odbywające się pomiędzy różnymi organami przedsiębiorstwa państwowego lub między przedsiębiorstwem państwowym a jego organem założycielskim.

Czym jeszcze są sprawy gospodarcze?

Sprawy gospodarcze to również sprawy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, które zostały sformułowane dzięki orzeczeniom sądów oraz o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Natomiast sprawami w postępowaniu gospodarczym z całą pewnością nie są żadne sprawy o podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej, jeśli ta wcześniej ustała, ani też sprawy dotyczące wierzytelności nabytych od osób, która nie jest przedsiębiorcą. Warto dodać, że niektóre postępowania będą rozpoznawane jako sprawy w postępowaniu gospodarczym, nawet jeśli stronami nie będą tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Wśród takich spraw można w szczególności wymienić różnego rodzaju sprawy budowlane.

Redakcja myvisions.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *