Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to ochrona informacji, które w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczą osób fizycznych przez różnego rodzaju podmioty, które dysponują tymi danymi oraz je przetwarzają. Przetwarzanie danych osobowych jest to każda operacja, która związana jest z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na danych osobowych. W skład tych czynności wchodzą między innymi działania takie jak: zbieranie danych, ich przechowywanie w bazach danych, a także opracowywanie oraz zmienianie. Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się również ich usuwanie oraz udostępnianie. Ponadto, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, każdy obiekt, który zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych musi przedstawiać konkretny i precyzyjny cel wykorzystywania ich oraz przetwarzania.

Co obejmuje ochrona danych osobowych?

Szeroko pojęta ochrona danych osobowych obejmuje zarówno pojedyncze informacje, które stanowią dane osobowe, jak i całe zbiory danych osobowych. Stanowią tak aktualnie obowiązujące przepisy prawa, ponieważ każda, pojedyncza osoba ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, a także prawo do możliwości ich poprawiania w każdym momencie. Ochrona danych osobowych stanowi zabezpieczenie tychże danych przed ich utratą, wyciekiem, czy też niepowołanym dostępem do nich przez osoby trzecie. Niedopuszczalne jest, aby wystąpiła sytuacja, w której dostęp do danych osobowych mają osoby do tego nieuprawnione. Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, które zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych jest dopilnowanie tego i zadbanie o to, aby taka sytuacja nie wystąpiła. Jednakże przepisy o ochronie danych osobowych nie wskazują żadnych rozwiązań, do których podmioty przetwarzające dane muszą się dostosowywać. Nie istnieją żadne odgórnie narzucone firmom zabezpieczenia czy środki ostrożności. Każdy podmiot sam, we własnym zakresie decyduje o tym, jakie kroki podejmie, aby w sposób rzetelny chronić przetwarzane przez siebie dane osobowe ludzi.

Co obecnie obowiązuje w Polsce?

Aktualnie w Polsce obowiązuje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, potocznie nazywane RODO. Wszystkie firmy, które działają na terenie kraju mają obowiązek się do niego dostosować. W rozporządzeniu tym zostały sformułowane konkretne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody. Jest to istotne, ponieważ celem tego jest zapewnienie, aby osoba fizyczna wyrażająca zgodę w pełni rozumiała na co tą zgodę wyraża. Zgoda taka powinna być udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, a także w pełni jednoznaczny. Natomiast samo zapytanie o zgodę powinno mieć formę jasną i prostą, aby odbiorca mógł ją bez problemu zrozumieć.

Redakcja myvisions.pl